FAQ

Heb je een vraag over het project “Wonen in de Fonteinkerk”? Kijk hieronder of jouw vraag mogelijk al eerder gesteld en beantwoord is. Staat je vraag en antwoord er niet tussen? Neem dan contact op met Borgdorff makelaars via 070-3124906 of stuur een mail naar projecten@borgdorff.nl

Algemeen

Het gebouw krijgt de naam Fonteinkerk. De naam voor de op te richten Vereniging van Eigenaars is “Vereniging van eigenaars Fonteinkerk te Voorburg”.

Het project wordt door AIVM BV en Wibaut BV ontwikkeld. Wibaut is verantwoordelijk voor het projectmanagement en zal indien nodig ook als aanspreekpunt voor de kopers fungeren.

Het hoofdgebouw van de kerk is een gemeentelijk monument. Het bijgebouw en de fietsenstalling zijn geen gemeentelijke monumenten en zullen worden gesloopt om plaats te maken voor de parkeerplaatsen.

Verkoopinformatie

De definitieve prijzen worden bekend gemaakt tijdens de start van de verkoop. De uiteindelijke verkoopprijs per appartement is afhankelijk van de grootte van het appartement en de plek in het gebouw.
Er wordt niet bij opbod verkocht. De ontwikkelaar zal proberen om vraag en aanbod zoveel mogelijk te matchen. Als dat niet lukt houdt de ontwikkelaar zich het recht voor om te loten en met de ingelote inschrijvers als eerste het gesprek aan te gaan. De ontwikkelaar houdt zich ook het recht voor om appartementen op een andere wijze toe te wijzen.

Parkeren en Mobiliteit

Het parkeerbeleid van Leidschendam – Voorburg geeft bewoners van de Fonteinkerk geen mogelijkheid om parkeervergunningen aan te vragen of om ontheffing te krijgen voor de blauwe zone. De bewoners parkeren de auto’s op eigen terrein.
De parkeerplaatsen worden op voorhand toegewezen aan een appartement. In de verkoopstukken is aangegeven welke parkeerplaats bij welk appartement hoort.
Er zijn aan de Fonteynenburghlaan beperkt mogelijkheden voor bezoekersparkeren.
Nee, dat is niet mogelijk. De parkeerplaats hoort bij het appartement en kan ook niet apart verkocht worden.
Er kan maximaal 1 deelauto geplaatst worden. De verdere uitwerking verloopt via de VVE en wordt besloten in de VVE. De vaste kosten van de deelauto zoals het gebruik van de parkeerplaats, worden verdisconteerd in de servicekosten. Kosten zoals o.a. benzine, afkoop eigen risico e.d. worden al dan niet via een externe exploitant apart in rekening gebracht bij de gebruiker.
Ja. Er is een inpandige gezamenlijke fietsenberging voor vijf appartementen, nl. voor de bouwnummers 2, 11, 12, 15 en 16. De andere appartementen krijgen een eigen berging op de begane grond waar de fiets in gestald kan worden.
Alle appartementen beschikken over een inpandige berging in het appartement. Er is een inpandige gezamenlijke fietsenberging voor vijf appartementen op de begane grond, nl. voor de bouwnummers 2, 11, 12, 15 en 16.. De andere appartementen krijgen een eigen berging op de begane grond.

Afwerking en indeling van de appartementen

De appartementen worden compleet met dekvloer, sausklaar stucwerk, sausklare plafonds, badkamers en keukens opgeleverd. Tijdens het verkoopgesprek kun je extra wensen bespreken voor de afwerking.
We proberen om aan aanvullende wensen van de kopers mee te werken. Bijvoorbeeld met de indeling van de appartementen. Maar de plek van de afvoerleidingen maakt dat de keuken, toilet of badkamer niet op elke plek kan komen. Tijdens het verkoopgesprek kun je je voorkeuren bespreken.
Er zal op een later moment een onderhoudsbegroting worden uitgewerkt op basis waarvan de reservering van de onderhoudskosten kan worden opgenomen in de servicekosten. Het is aan de VVE om te beslissen hoe hoog het bedrag uiteindelijk wordt. Indicatief schatten wij het bedrag voor de servicekosten op € 240,- tot € 485,- per maand (afhankelijk van de grootte van het appartement en exclusief de bijdrage voor de deelauto).

Nee, er is geen gastoevoer voorzien in de appartementen.

Ja, alle appartementen beschikken over vloerverwarming.
Nee, standaard worden er geen spots geplaatst. Er worden wel lichtpunten aangebracht. Deze zijn terug te vinden op de verkooptekening. Spots kunnen als een meerwerk optie worden aangevraagd bij de aannemer. De aannemer zal bekijken op welke plaatsen spots aangebracht kunnen worden.
Er wordt standaard geen zonwering aan de buitenzijde geplaatst. Je kunt er voor kiezen om zonwering aan de binnenzijde toe te passen. Voor een aantal gevelopeningen zal er een optie worden aangeboden voor het plaatsen van screens aan de buitenzijde.
De algemene ruimtes worden volledig afgewerkt opgeleverd. Op de vloer van de entreehal komen vloertegels, de wanden worden afgewerkt met gesausd stucwerk. De vloer van de gangen op de verdieping wordt voorzien van tegels. Waar nodig worden akoestische maatregelen genomen.

Omgeving

Voor restafval en PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) zijn voorzieningen in het openbaar gebied. De appartementen op de begane grond kunnen, indien gewenst, een minicontainer krijgen van de gemeente voor het tuinafval. Voor het oud papier en karton wordt een container geplaatst in een aparte ruimte in het gebouw.

Duurzaamheid

De appartementen zullen bij oplevering worden voorzien van het definitieve energielabel, dit kan pas definitief worden gemaakt zodra alle keuzes en eventueel meer- en minderwerk definitief zijn gemaakt. Naar verwachting zal dit energielabel A worden.
Het gebouw voldoet aan de eisen in het Bouwbesluit met betrekking tot duurzaamheid. De appartementen worden voorzien van een warmtepomp en ook van warmteterugwininstallaties.
We houden rekening met de opkomst van elektrisch vervoer, zoals de elektrische fiets, de elektrische scooter en de elektrische of hybride auto. Individuele bergingen en parkeerplekken worden optioneel voorzien van oplaadpunten. Bovendien reserveren we een parkeerplaats voor een nader te bepalen deelauto concept, zoals bijvoorbeeld GreenWheels of ConnectCar.
De opbouw van het dak is een stalen dak met daarop isolatie en een bitumineuze dakbedekking. Aan de binnenzijde ziet u hier niets van. De plafonds van de appartementen zijn afgewerkt met sausklaar stucwerk.
Een elektrische bodemwarmtepomp gebruikt warmte uit de bodem, die met behulp van elektriciteit wordt opgewaardeerd voor het verwarmen van het appartement en het tapwater. Het is een systeem van verticale of horizontale buizen waar een koudemiddel doorheen stroomt dat warmte opneemt uit de bodem. De warmtepomp zet deze warmte om in bruikbare warmte voor het appartement. Doordat de bodemwarmtepomp grotendeels duurzame energie uit de bodem gebruikt en maar een beperkte hoeveelheid elektriciteit, heeft hij een hoger rendement dan de HR-ketel.
Op het dak kunnen circa 100 zonnepanelen geplaatst worden. Deze zullen als meerwerkoptie aangeboden worden aan de kopers. Door het aanschaffen van een pakket zonnepanelen zullen de maandelijkse kosten voor elektra die u betaalt aan de nutsbedrijven, afnemen. Het merk, type, vermogen van de zonnepanelen is op dit moment nog niet bekend.
Een laadpaal voor de elektrische auto wordt als meerwerkoptie aangeboden. Het type laadpaal, het beschikbaar vermogen voor de laadpalen is op dit moment nog niet bekend.

Procedure en verkoop

De omgevingsvergunning is onherroepelijk verleend en het gewijzigde bestemmingsplan is vastgesteld. Dat betekent dat er toestemming is verleend om de bouw te mogen starten.

De plattegronden, beknopte technische omschrijving en het verkoopproces staan op de projectwebsite. Na de inschrijftermijn worden de geïnteresseerden door de makelaar uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je een inlogcode voor HomeDNA. HomeDNA is een online woningdossier met alle gegevens per klant met een persoonlijk woningdossier. Alle relevante documenten zoals o.a. verkooptekening, technische omschrijving, meer- en minderwerklijst, stelposten, informatie over de keuken en het sanitair, de koop- en aannemingsovereenkomst, de splitsingsakte en splitsingstekeningen kun je hier terugvinden.
Er wordt een koopovereenkomst gesloten voor de aankoop van de grond en een aannemingsovereenkomst voor de grondsanering, bouw- en woonrijp maken en de bouw van het appartement. Bij levering wordt de grond betaald. De aanneemsom wordt door de aannemer in termijnen gedeclareerd aan de kopers naar mate de werkzaamheden gevorderd zijn.
Dat is de provisie die door een bank gerekend kan worden voor het verlengen van een financieringsofferte. Je financieel tussenpersoon kan je laten weten of dit voor jou van toepassing is en wat de eventuele kosten zijn.
De 10% waarborgsom moet binnen twee weken na de datum van ondertekening van de koopovereenkomst worden gestort op de derdengeldenrekening van de notaris en wordt gerekend over de VON-prijs.
Indien 75 procent (15 appartementen) verkocht is, zal het project worden gerealiseerd, mits aan alle overige voorwaarden ook voldaan is, zoals o.a. de omgevingsvergunning.
Ja, je dient echter wel zelf een leveringscontract met een leverancier af te sluiten.
Er dient een vergunning/melding aangevraagd te worden voor de grondsanering. Deze vergunning wordt tijdig aangevraagd. Ten behoeve van het plaatsen van de hemelwaterafvoer richting De Vliet in het perceel van de provincie Zuid-Holland (een zone van ongeveer 3 meter vanaf de kade), is een vergunning aangevraagd bij de provincie Zuid-Holland. Deze vergunning is reeds afgegeven.

Tijdens de bouw

Als er geen bezwaar komt op de vergunning en de verkoop verloopt voorspoedig starten we in het eerste kwartaal van 2021 met de sloop- en saneringswerkzaamheden. Dit zal ongeveer 2 a 3 maanden in beslag nemen. Aansluitend op de sloop- en saneringswerkzaamheden wordt gestart met de nieuwbouw. De verwachting is dat de realisatie van het gebouw 16 maanden zal duren.

De aannemer sluit met de kopers een aannemingsovereenkomst en is het eerste aanspreekpunt voor de kopers tijdens de bouw. De aannemer heeft een kopersbegeleider die voor de kopers gedurende het gehele bouwproces als aanspreekpunt fungeert. Wibaut BV is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het projectmanagement en zal namens de ontwikkelaars bij het project betrokken blijven gedurende het gehele proces.
Het appartement zal met Woningborg-garantie worden verkocht. De aannemer verstrekt deze bouwkundige kwaliteitsgarantie. Daarnaast is er de garantie dat het appartement wordt afgebouwd wanneer de oorspronkelijke aannemer tijdens de bouw van het appartement failliet gaat. Woningborg hanteert stringente eisen voor de aangesloten aannemers. Woningborg schrijft de aanneemtermijnen, de garanties en de inhoud van de aannemingsovereenkomst voor aan de aannemer.
Een koopovereenkomst kan worden ontbonden op basis van een financieringsvoorbehoud (indien men geen financiering kan krijgen en dit kan aantonen) en het niet verkrijgen van de omgevingsvergunning binnen 9 maanden na ondertekening. Ook hebben kopers na het tekenen van de koopakte een week bedenktijd.
Bouwrente is de rente over de reeds vervallen bouwtermijnen als je het appartement koopt terwijl er al met de bouw is begonnen. Ook de rente over de bouwsom (bouwtermijnen) die u door een hypothecaire lening financiert wordt bouwrente genoemd. Tot slot wordt de rente berekend over een betaalbaar gestelde bouwtermijn die te laat wordt voldaan, ook dit wordt bouwrente genoemd.
Je kunt pas na de oplevering van het complex een andere aannemer toegang geven tot je appartement voor het verrichten van werkzaamheden.
De ontwikkelaar heeft in de onderhandeling met de aannemer afgesproken dat er bij minderwerk marktconforme bedragen worden ‘teruggegeven’ en bij meerwerk marktconforme bedragen worden gerekend. Er wordt op basis van deze afspraken een transparant en eenduidig prijsbeleid gevoerd waarin geen extra kortingen zijn voorzien.
De aannemer heeft een overeenkomst gesloten met bedrijven voor het sanitair en de tegels. Deze bedrijven hanteren de prijzen die de leveranciers van de producten voorschrijven via catalogi en/of het internet. Omwille van deze vaste afspraken en de door de aannemer te verlenen garantie is het niet mogelijk om zelf materialen aan te leveren. Het tegelwerk en het sanitair dient, vanwege de garantie van onderliggende appartementen, in de appartementen ook door de projectaannemer te worden geplaatst.
De appartementen zijn voor zover technisch en ten aanzien van de vergunning mogelijk is, indelingsvrij. Dat geldt ook voor de badkamer. Verplaatsingen van o.a. leidingkokers, afzuigpunten mechanische ventilatie, constructieve wanden en de meterkast zijn niet mogelijk. Het meer- en minderwerk werkt volgens het principe dat je terugkrijgt wat je minder afneemt en extra moet betalen voor de extra benodigde materialen en manuren. Het kan zijn dat door de gewenste wijzigingen nieuwe tekeningen en berekeningen benodigd zijn. De kosten hiervoor worden dan in rekening gebracht.
Ja, de deadlines ten aanzien van de keuzes voor de indeling en afwerking worden door de kopersbegeleider van de bouwer op tijd met je gecommuniceerd.
Op aanvraag kan de aannemer je een minderwerkbegroting voor een casco oplevering doen toekomen. Je dient er rekening mee te houden dat bepaalde werkzaamheden exclusief door de ontwikkelaar aangestelde aannemer dienen te worden uitgevoerd. Schachten, meterkasten, constructieve wanden kunnen niet verplaatst worden. Indien je zelf of door derden werkzaamheden wilt laten uitvoeren, dan gelden hiervoor spelregels die door de aannemer met je worden afgestemd. Daarbij zal er ook een beperktere garantieregeling van toepassing zijn. Een casco badkamer is niet mogelijk. Het tegelwerk en het sanitair dient, vanwege de garantie, in de appartementen ook door de projectaannemer te worden geplaatst
Voor alle appartementen zijn keukens ontworpen. De prijs en daarmee de stelpost van deze keukens zijn € 8.150 incl. BTW voor de appartementen van ca. 100 m2, € 18.700 incl. BTW voor het appartement van ca. 214 m2 en € 13.250 incl. BTW voor de overige appartementen. Tijdens de verkoopgesprekken ontvang je de verkoopdocumentatie waarin de keukenofferte is opgenomen.

Op de hoogte blijven?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief: